Международные экономические организации

Международные экономические организации

Звичайно це міністри фінансів або керівники центральних банків. Рада керівників звичайно збирається на сесії один раз в рік, але може мати намір або ухвалювати постанови, голосуванням поштою і частіше.

Тимчасовий Комітет виконує рішення Виконавчої Ради.

Складається з 24 керівників МВФ, міністрів або інших офіційних осіб високого рангу.

Тимчасовий Комітет збирається двічі в рік і звітує Раді Керівників про управління і функціонування міжнародної валютної (monetary) системи, а також вносить пропозиції про зміну Статей Угоди. Комітет Розвитку так само, як і Тимчасовий Комітет складається з 24 керівників МВФ, міністрів або інших офіційних осіб високого рангу, дає рекомендації і звітує Раді Керуючого МВФ. Виконавча Рада . Велику частину своїх повноважень Рада Керівників делегує Виконавчій Раді. Виконавча Рада відає широким колом питань адміністративного і операційного характеру, а також займається питаннями що стосуються політики Фонду відносно країн-членів. Керівник.

Вибраний Виконавчою Радою, Керуючий МВФ очолює Виконавчу Раду і є главою персоналу організації. Під управлінням Виконавчої Ради Керівник відповідає за повсякденну діяльність МВФ. Керівник призначається на п'ять років і може бути переобраний на подальший термін.

Персонал. Статті Угоди вимагають від персоналу, призначеного в МВФ демонстрації самих високих стандартів професіоналізму і технічної компетентності, і відображає інтернаціональність організації. Приблизно 125 націй представлені серед 2,300 співробітників організації. Кожний член МВФ має свою квоту (частку), виражену в СДР, яка рівна участі країни-члена в МВФ. Квота, яка була створена для відображення відношення розмірів економіки країн-членів, є базовим елементом у взаємовідносинах фінансового і організаційного характеру країн-членів і Фондом. Вона визначає кількість голосів, що є у країни-члена МВФ, і рівна 250 'базисних' голосів, які надаються кожній країні, що бере участь в Фонді плюс 1 голос за кожні 1000,000 СДР. Квота також визначає суму підписки країни на капітал МВФ і можливість використання ресурсів Фонду. Країна-учасник зобов'язана сплатити 25% від величини своєї підписки в СДР або у валюті інших країн-учасниць МВФ, що визначається, згідно з статутом; залишок країна оплачує у своїй валюті. Розвиток формул квот Спочатку квоти країн-членів МВФ визначалися, але не напряму, згідно з Бреттон-Вудською формулою.

Основними змінними цієї формули були такі показники як річні імпорт і експорт, золоті запаси і доларові баланси, національний прибуток. Ці показники служили базисом для числення квот до 60-х років. У 1963 р.

Бреттон-Вудська формула була переглянута, а також були додані нові формули. Взяті разом, вони використовувалися як помічники у визначенні початкових квот нових членів і збільшенні квот старих учасників. Ці формули об'єднують економічні показники, описані вище, а також поточні прибутки, поточні витрати, а також показники пов'язані з експортом і імпортом. На початку вісімдесятого МВФ спростив процедури розрахунку квот і удосконалив економічні дані, що використовуються в формулах. Коли країна має намір стати учасницею МВФ персонал фонду розраховує для неї квоту і порівнює отриманий результат з квотами вже перебуваючих в Фонді країн з схожими економічними характеристиками.

Отримане значення квоти обговорюється комітетом 'Учасників' (membership) Виконавчої ради. Після того, як країна що має намір вступити в Фонд погодиться з умовами договору членства, Виконавча рада (в повному складі) готує резолюцію для Ради керівників. По завершенні всіх формальних кроків представлена країна запрошується в Вашингтон для підписання Статей Угоди. На 1 серпня 1997 року 181 країна була членом Фонду з сумою квот порядку 145,3 млрд. СДР. 4. Кредитна діяльність МВФ У Статуті Фонду для ідентифікації його кредитної діяльності використовуються два поняття: угода (transaction) - надання валютних коштів країнам з його ресурсів: операція (operation) - надання посередницьких фінансових і технічних послуг за рахунок позикових коштів. МВФ здійснює кредитні операції тільки з офіційними органами - казначействами, центральними банками, стабілізаційними фондами. Розрізнюються кредити на покриття дефіциту платіжного балансу і на підтримку структурної перебудови економічної політики країн-членів. Країна, потребуюча іноземної валюти, проводить купівлю (purchase) або інакше запозичення (drawing) іноземної валюти або СДР в обмін на еквівалентну кількість національної валюти, яка зараховується на рахунок МВФ в центральному банку даної країни. При розробці механізму МВФ передбачалося, що країни-члени будуть пред'являти рівномірний попит на валюти, а тому їх національні валюти, що поступають в Фонд, стануть переходити від однієї країни до іншої. Таким чином, ці операції не повинні були бути кредитними в суворому значенні слова. На практиці в Фонд звертаються з проханнями про надання кредиту головним чином країни з неконвертованими валютами. Внаслідок цього МВФ, як правило, надає валютні кредити державам-членам ніби «під заставу» відповідних сум неконвертованих національних валют. Оскільки на них немає попиту, вони залишаються в Фонді до викупу їх країнами-емітентами цих валют.

Доступ країн-членів до кредитних ресурсів МВФ обмежений певними умовами. Згідно з первинним Статутом вони полягали в наступному: по-перше, сума валюти, отриманої країною-членом за дванадцять місяців, що передували його новому звертанню в Фонд, включаючи потрібну суму, не повинна була перевищувати 25% величини квоти країни; по-друге, загальна сума валюти даної країни в активах МВФ не могла перевищувати 200% величини її квоти (включаючи 75% квоти, внесених в Фонд по підписці). У переглянутому в 1978р.

Статуті перше обмеження було усунено. Це дозволяє країнам-членам використати їх можливості отримання валюти в МВФ протягом більш короткого терміну, ніж п'ять років, які потрібні були для цього раніше. Що стосується другої умови, то у виняткових обставинах і її дія може припинятися. МВФ стягує з країн-кредиторів разовий комісійний збір в розмірі 0,5% від суми операції і певну плату (charge), або процентну ставку, за кредити, що надаються їм, яка базується на ринкових ставках. Після закінчення встановленого періоду часу країна-член зобов'язана зробити зворотну операцію - викупити національну валюту у Фонду, повернувши йому кошти в СДР або іноземних валютах. Крім того, країна-позичальник зобов'язана достроково проводити викуп своєї зайвої для Фонду валюти по мірі поліпшення її платіжного балансу і збільшення валютних резервів. Якщо національна валюта країни-боржника, що знаходиться в МВФ купується іншою державою - членом, то тим самим гаситься її заборгованість Фонду. Перша порція іноземної валюти, що купується країною-членом в МВФ в розмірі до 25% квоти (до Ямайського угоди колишня золота частка) з 1978р. називається резервною часткою. Вона визначається як перевищення величини квоти країни-члена над сумою запасу національної валюти даної країни, що знаходиться в розпорядженні Фонду. Кошти у іноземній валюті, які можуть бути придбані країною-членом зверх резервної частки (100% величини квоти), діляться на чотири кредитні частки (транші) по 25% квоти.

Гранична сума кредиту, яку країна може придбати у МВФ внаслідок повного використання резервною і кредитних часткою, становить 125% розміри її квоти. Зобов'язання країни-кредитора, що передбачають проведення нею відповідних фінансово-економічних заходів, фіксуються в «листі про наміри», що направляється в МВФ. Якщо Фонд визнає, що країна використовує кредит «в суперечності з цілями Фонду» або не виконує його розпоряджень, він може обмежити або повністю припинити кредитування країни.

Використання першої кредитної частки може бути здійснене як в формі прямої купівлі іноземної валюти, при якій країна отримує всю потрібну суму негайно після схвалення Фондом її запиту, так і шляхом висновку з МВФ угоди про резервний кредит. Угоди про резервний кредит, або угоди «стенд-бай» (Stand-by Arrangements), забезпечують країні-члену гарантію того, що вона зможе отримувати іноземну валюту від МВФ в обмін на національну відповідно до домовленості в будь-який час при дотриманні країною обумовлених умов. Подібна практика надання кредитів аналогічна відкриттю кредитної лінії. Головним призначенням кредитів «стенд-бай» є в цей час кредитування макроекономічних стабілізаційних програм країн-членів МВФ. Валюта, що надається Фондом у вигляді резервного кредиту в рамках верхніх кредитних часткою, видається певними порціями (траншами) через встановлені проміжки часу протягом терміну угоди.

Основою для звертання країни до МВФ з проханням про надання кредиту в рамках системи розширеного кредитування може бути серйозне порушення рівноваги платіжного балансу, викликане структурними розладами в області виробництва, торгівлі або цінового механізму. Угоди про розширені кредити звичайно обмежені терміном в три роки; при необхідності і на прохання країн-членів - до чотирьох років. З листопада 1992 р. діють наступні ліміти доступу країн-членів до ресурсів МВФ в рамках резервних і розширених кредитних угод (разом або роздільно): надання кредитів протягом року - до 68% квоти країни-члена: кумулятивна, включаючи заборгованість країни по раніше отриманих кредитах, гранична величина - 300% квоти (в чистому розрахунку, тобто за вирахуванням суми майбутнього викупу країною її національної валюти протягом терміну кредитної угоди). Спеціальні фонди. З метою розширення своїх кредитних можливостей МВФ практикує створення спеціальних фондів (англ. facility - пристрій, механізм, фонд). Вони розрізнюються по цілях, умовах і вартості кредиту. 1. Фонд компенсаційного і непередбаченого кредитування призначений для кредитування країн-членів МВФ, у яких дефіцит платіжного балансу зумовлений зовнішніми, чинниками, що не залежать від них. У їх числі: стихійне лихо, непередбачене падіння світових цін, промисловий спад і введення протекціоністських обмежень в країнах-імпортерах поява товарів-замінників і т. п. Цей фонд включає три компоненти: 1) з 1963 р. кредитування (в цей час до 30% квоти) країн, особливо експортерів сировини, валютні надходження яких скорочуються внаслідок падіння світових цін на сировину; 2) з 1981 р. кредитування (до 15'/об квоти) країн-імпортерів зерна, що зазнають труднощі в зв'язку із зростанням світових цін на зерно: з грудня 1990 р. по червень 1992 р. кредитування країн-імпортерів нафти, нафтопродуктів і природного газу: 3) з 1988 р. компенсаційне фінансування непередбачених втрат для допомоги країнам, що випробовують вплив непередбачуваних зовнішніх чинників (до 30% квоти). Крім того, країна має можливість звернутися до МВФ з проханням про виділення коштів в рахунок особливої кредитної частки (до 20% квоти), яка може бути використана по вибору в доповнення до будь-кого з перерахованих трьох видів кредитування. Якщо труднощі платіжного балансу викликані лише зниженням експортної виручки або збільшенням витрат на імпорт зернових, ліміт компенсаційних кредитів обмежується 65% квоти країни. При використанні країнами кредитів Фонду для відшкодування збитків, пов'язаних одночасно з падінням експортної виручки і збільшенням витрат на імпорт зерна, а також у разі одночасного застосування двох з трьох компонентів механізму компенсаційного кредитування встановлюється комбінований ліміт в розмірі 80% квоти.

Загальний ліміт доступу до кредитів Фонду компенсаційного і непередбаченого кредитування з урахуванням всіх його компонентів становить 95% квоти країни. 2. У червні 1969 р. створений Фонд кредитування буферних (резервних) запасів для надання допомоги країнам, що беруть участь в створенні подібних запасів сировинних товарів відповідно до міжнародних угод, якщо це погіршує їх платіжний баланс. Ліміт - 30% квоти. 3. З 1989 р. функціонує Фонд фінансової підтримки операцій по скороченню і обслуговуванню зовнішнього боргу. Це пояснюється активною роллю МВФ в урегулюванні боргової кризи країн, що розвиваються в 80-х роках. При наданні резервних або розширених кредитів країнам-боржникам частина суми цих кредитів (до 25%) може бути зарезервована з метою скорочення основного боргу. Крім того, з метою часткової компенсації процентних платежів або додаткового забезпечення основного боргу при обміні по паритетній вартості боргових зобов'язань на облігації з більш низькою процентною ставкою МВФ може виділяти додаткові кошти зверх резервних або розширених кредитів. Ліміт кредитів складає з листопада 1992 р. 30% квоти країни.

Фактично величини додаткового кредиту визначаються Фондом внаслідок розгляду кожного конкретного випадку, з урахуванням «міри радикальності» програми макроекономічної стабілізації і структурної перебудови відповідної країни. 4. У квітні 1993 р. МВФ заснував Фонд підтримки структурних перетворень. Цей фонд орієнтований на країни, що здійснюють перехід до ринкової економіки шляхом радикальних економічних і політичних реформ.

Мотивом для його використання можливо, по-перше, різке падіння надходжень від експорту внаслідок переходу до багатосторонньої, заснованої на ринкових цінах торгівлі, по-друге, значне і стійке збільшення вартості імпорту через світові ціни, особливо на енергоносії, і. по-третє, поєднання обох цих явищ.

Надання кредитів в цьому випадку зумовлюється виконанням країною-кредиторів набору більш «м'яких» макроекономічних зобов'язань, чим ті, з якими пов'язане отримання стандартних повномасштабних резервних кредитів. Країни-члени можуть отримувати кошти в рамках «проміжного», або «перехідного», кредитування до 50% їх квоти.

Кредити надаються двома рівними частками по 50% кожна з інтервалом в півроку.

Практично цей фонд утворений головним чином для країн колишнього СРСР, що переживають величезні труднощі в умовах переходу до ринкової економіки і не здатних поки виконувати звичайні жорсткі вимоги МВФ. Отримання країнами членами МВФ коштів з спеціальних фондів - це доповнення до їх кредитних часток.

Використання країною ресурсів спеціальних фондів може збільшувати запас її національної валюти, що знаходиться в розпорядженні МВФ зверх кумулятивних меж, встановлених для отримання кредитних часткою. Крім функціонуючих нині чотирьох спеціальних фондів МВФ періодично створює тимчасові кредитні фонди з метою розв'язання гострих проблем міжнародних валютних відносин. Для їх формування притягуються позикові кошти з різних зовнішніх офіційних джерел. До тимчасових спеціальних фондів відносяться: 1) Нафтовий фонд в об'ємі 6,9 млрд. СДР, або 8 млрд. дол. (1974 1976 рр.). надавав кредити країнам-членам МВФ для покриття додаткових витрат, викликаних збільшенням вартості імпорту нафти і нафтопродуктів. Необхідні для цього ресурси позичили переважно країни експортери нафти. Країни, що Розвиваються кількісно переважали серед одержувачів кредитів, але їх частка була невелика (1/3) в порівнянні з розвиненими державами. Умови надання кредитів з нафтового фонду були жорсткі: порівняно високі процентні ставки (не менше за 7,2% річних); обов'язкове виконання рекомендацій МВФ при проведенні національної енергетичної і валютної політики. Внаслідок цього доступ країн, що розвиваються до ресурсів нафтового фонду був обмежений: за рахунок його кредитів вони покрили лише 1/3 додаткових витрат на імпорт нафти, що подорожчала; 2) Довірчий фонд - в об'ємі 4 млрд. СДР, або 4,9 млрд. дол. (1976-- -1981 рр.); створений в основному за рахунок прибутку від продажу на аукціонах частини золотого запасу МВФ. Одержувачами кредитів з цього фонду були найменше розвинені країни. Умови даних кредитів були порівняно пільгові: країни-позичальники не вносили в МВФ еквівалент коштів, що отримуються у національній валюті, процентна ставка невисока 0,5%, термін кредиту 10 років. Ці умови в найбільшій мірі відповідали вимогам країн, що розвиваються. 55 країн отримали з довірчого фонду 3 млрд. СДР. Інша частина була передана державам, що розвиваються пропорційно їх квотам: 3) Фонд додаткового кредитування або фонд Віттевеєна - на ім'я директора-розпорядника МВФ; час дії 19791984 рр. Мету цього фонду - надавати за рахунок позикових коштів додаткові кредити країнам, що випробовує особливо різкі і затяжні кризи платіжних балансів і що вичерпав ліміти звичайних кредитів МВФ. Ресурси фонду Віттевеєна (7,8 млрд. СДР, понад 10 млрд. дол.) сформовані за рахунок кредитів 13 країн-членів МВФ, а також Швейцарського національного банку.

Кредити з цього фонду отримали 26 країн: 4) Фонд розширеного доступу до ресурсів МВФ; наступник фонду додаткового кредитування, функціонував в 19811992 рр. Мету фонду надавати додаткові кредити країнам-членам, у яких масштаби нерівноваги платіжних балансів непомірно великі в порівнянні з розмірами їх квот. Цей фонд використовувався в тих випадках, коли країна потребувала коштів в більших розмірах, ніж вона могла отримати в МВФ в рамках чотирьох кредитних часткою і системи розширеного кредитування, і на більш тривалий термін для здійснення коректуючих економічних заходів при більшому періоді погашення кредиту.

Джерелом ресурсів фонду були власні кошти МВФ, залучені в формі підписки, і запозичення у інших країн. У зв'язку із збільшенням квот країн-членів МВФ вказаний фонд припинив свою діяльність в листопаді 1992 р.; 5) Фонд структурної перебудови (з березня 1986 р.): надає пільгові кредити найбіднішим країнам, що розвиваються, що випробовують хронічну кризу платіжного балансу з метою здійснення середньострокових програм макроекономічної і структурної перебудови. За станом на вересень 1993 р. 36 країн (з 61 країни, що має на них право) отримали ці пільгові кредити в сумі 1,5 млрд. СДР, або біля 2,1 млрд. долл. Умови позик: 0,5% річних: погашення протягом 10 років; ротаційний період до 5 років. Ліміт кредитів - до 50% квоти.

Джерело ресурсів (2,7 млрд. СДР) - погашення кредитів, наданих довірчим фондом; 6) Розширений фонд структурної перебудови; з грудня 1987 р. надає кредити за рахунок як невикористаних ресурсів фонду структурної перебудови, так і спеціальних позик і пожертв (6 млрд. СДР). По своїх цілях і механізмі функціонування цей фонд є наступником фонду структурної перебудови. Крім 61 країни право отримання кредитів від цього фонду в квітні 1992 р. було надане ще 11 країнам, включаючи Албанію і Монголію. 29 країн використали це право до вересня 1993 р. на суму 3,2 млрд. СДР (фактично - 2,4 млрд. СДР). Країна-член має можливість отримувати ці кредити терміном на 3 роки до 190% квоти, іноді при виняткових обставинах до 255% квоти.

Спочатку термін для висновку угод про позики був встановлений по листопад 1990 р., надалі він неодноразово продовжувався (до 28 лютого 1994 р.). Утворення додаткових спеціальних фондів в рамках МВФ шляхом запозичення ресурсів у інших країн-членів - це один з виявів процесу адаптації системи міждержавного кредитування і валютного регулювання до умов світової економіки, що міняються. МВФ виконує роль посередника при перерозподілі позикового капіталу від більш благополучних країн-кредиторів до країн, що випробовують потребу в кредитах.

Одночасно, надаючи силовий вплив на економічну політику країн-кредиторів, він виступає як гарант повернення цих коштів. МВФ здійснює спостереження і контроль над дотриманням країнами-членами свого Статуту, який фіксує основні структурні принципи світової валютної системи. За час свого існування МВФ перетворився в достовірно універсальну організацію, добився широкого визнання як головний наднаціональний орган регулювання міжнародних валютно-кредитних відносин, авторитетного центра міжнародного кредитування, координатора міждержавних кредитних потоків і гаранта платоспроможності країн-кредиторів.

Одночасно він починає грати важливу роль в реалізації рішень «сімки» ведучих держав Заходу, стає ключовою ланкою системи регулювання світової економіки, що формується, міжнародної координації, узгодження національних макроекономічних політик. Фонд зарекомендував себе активно функціонуючим світовим валютним інститутом, нагромадив великий і корисний досвід. 2. Європейський Інвестиційний Банк . Центральне місце в процесі побудови Об'єднаної Європи займає Європейський Інвестиційний Банк, який постійно збільшує своє значення шляхом диверсифікованості способів фінансування, збільшення обсягів надаваних коштів, збільшення числа країн, що одержують кредити в цьому банку. Але для країн східної й Центральної Європи банк став становити особливий інтерес в останні кілька років, коли в результаті процесів демократизації, що відбуваються в цих країнах банк повернув свій погляд і в їхню сторону.

Виникла ідея об'єднання Європи від Атлантика до Уралу. Ця ідея створила нові перспективи в політику Європейського Союзу й, зокрема, ЕІБ. Банк відреагував відразу, хоча й обережно, через нестабільність демократичних процесів, що відбуваються у Східній і Центральній Європі, а тепер стає одним з гарантів необоротності цих процесів. Європейський інвестиційний банк є автономним інститутом у рамках Європейського Союзу, створеної з метою фінансувати інвестиційні проекти, які стимулюють збалансованого розвитку Союзу. Банк заснований в 1958р. у чинність п.129 Римського договору. ЕІБ, що є частиною рішення про створення Європейського Співтовариства, проводить свої операції як банк, що набирає більшу частину своїх фінансових коштів на ринках капіталів. ЕІБ є власністю країн-учасників ЄС, які беруть участь у формуванні його статутного капіталу. Банк - фінансово незалежний інститут, що не одержує коштів з бюджету Союзу. У створенні банку в 1958р. взяли участь наступні країни: Німеччина, Франція, Італія, Бельгія, Голландія, Люксембург. В 1973р. приєдналися: Об'єднане королівство, Данія й Ірландія; в 1981р. - Греція, і в 1986 - Іспанія й Португалія. Банк має у своєму розпорядженні власну адміністративну структуру, апаратом прийняття рішень, а також контрольними органами. У якості одного з основних міжнародних позичальників, що завжди одержував вищий рейтинг кредитоспроможності, ЕІБ у стані мобілізувати більші кошти на оптимальних умовах. Ці кошти банк надають на безприбутковій основі, при цьому визначає незначну надбавку до позичкового відсотка для покриття адміністративних видатків. Що створювався разом з іншими інститутами союзу, ЕІБ функціонує по основних напрямках досягнень економічних цілей Союзу, а також виконує допоміжну функцію в здійсненні політики ЄС в області надання допомоги третім країнам. ЕІБ виконує свої виняткові завдання, що вимагають строгий контроль за операціями, а також орієнтується при проведенні своєї політики на положення Римського договору, на основі якого був створений банк. Отже, ЕІБ визначається двома параметрами, які характеризують його як специфічного інституту: по-перше як інститут ЄС банк здійснює 'суспільні послуги', а по-друге як властиво банк має прямий доступ на фінансові ринки. Ступінь його незалежності, що визначається Уставом банку, є свідоцтвом про його унікальне положення серед інститутів ЄС. Фінансова незалежність банку припускає наявність здорової фінансової структури, що у цьому випадку визначається капіталовкладеннями країн-учасниць ЄС і резервами (обов'язковими резервами, у розмірі 10% від статутного капіталу, і додатковими резервами). Це дозволяє банку займати кошти на самих вигідних умовах на ринках, де в основному набираються ресурси банку. Ця незалежність в оперативній діяльності й у структурі, що сполучається з дуже чітко певною роллю, що стосується цілей, але гнучкої у відносин коштів їхнього досягнення, дозволяє ЕИБ концентрувати свою діяльність на тих напрямках, у яких розвиваються мети Європейського Союзу й реалії економічної ситуації в Європі. У той час як ЕІБ незалежна в процесі прийняття рішень і у фінансових аспектах сутності своєї діяльності, те його роль як інститут ЄС вимагає тісну координацію з економічною політикою Союзу й підтримка тісних зв'язків з іншими його інститутами. Однак це співробітництво не позбавляє ЕІБ незалежності, наданої Римським договором: жодне рішення ЄС не може бути нав'язано банку. Комісія є основним партнером банку в системі Союзу. У цьому положенні відображається характер, що доповнює, двох інститутів у процесі здійснення економічних аспектів будівництва Європейського Союзу й визначається як клаузами, що регулюють їхня діяльність, так і щоденним співробітництвом між ними. Згідно п.11 Уставу ЕІБ, Комісія визначає одного директора й одного змінюваного директора серед тих, хто призначається Радою керуючих ЕІБ членами директорату банку. Крім цього, згідно ст. 21 Уставу ЕІБ Комісія дає свою думку по кожній фінансовій пропозиції банку перед тим як банк надасть позику. У цьому принципі відображається погодженість інвестиційного проекту з економічними цілями Союзу. Слід зазначити, що співробітництво між ЕІБ і Комісією виходить за рамки тісного мінімуму, певного Уставом банку. На практиці персонал банку й Комісії підтримують тісні взаємини, співробітничаючи на оперативному рівні в рамка різноманітних сфер діяльності, а Комісія використовує призначеного нею директори як основний зв'язок з ЕІБ. Співробітництво здійснюється, наприклад, шляхом узгодження програм обох інститутів в області одержання коштів на фінансових ринках. Подібним чином банк співробітничає з Комісією при здійсненні банком операцій, покладені на нього мандатом Союзу, а також у зв'язку з координуванням політики відносно третіх країн, у яких банк фінансує проекти (Середземноморських країн, країн Східної Європи). Крім того банк тісно співробітничає з комісією й відносно здійснення проектів ЄС по охороні навколишнього середовища й поліпшення життєвого середовища, зокрема відносно координації операцій по захисту Середземномор'я. Таке співробітництво спостерігається зараз при розробці проекту про захист від забруднення Балтійського моря. Варто підкреслити також і активне співробітництво в підтримку більше відсталих районів ЄС. Залежно від створених із цією метою Структурних фондів, ЕІБ бере участь у різних операціях Союзу (надання кредитів зі Структурних фондів Комісії). ЕІБ також бере участь разом з Комісією у визначення пріоритетів надання кредитів і умови надання, бере участь у контролі й оцінці результатів. Із цією метою ЕІБ має своїх представників у всіх трьох комітетах, створених при кожному структурному фонді, за діяльністю яких стежить ЕІБ і в яких бере участь. Щоб забезпечити базу цих зв'язків співробітництва, ЕІБ створив представництво в Брюсселі при перенесенні своєї штаб-квартири в Люксембург в 1968р. Це представництво здійснює зв'язок з іншими інститутами Союзу, включаючи Комісію.

Характер зв'язків, спрямованих на досягнення взаємодоповнюючих цілей, дозволяють обом інститутам формувати продуктивні взаємини у своїх діях. Спірні питання між двома інститутами виникають рідко, і незважаючи на те, що згідно Уставу банку Комісія може виразить свою негативну думку із приводу надання якого-небудь кредиту, така ситуація дотепер не наступала.

Представник Комісії присутня також на щорічних зборах Ради керуючих, коли обговорюється політика банку по наданню кредитів і може дати рекомендації про пристосування цих проектів до економічними тенденціями в Союзі. У відмінності від відносин між ЕІБ і Комісією ЄС, його відносини з Радою не регулюються ніякими інституціональними правилами. Але, незважаючи на це, ЕІБ стежить дуже уважно за діями Ради, тому що відповідно до Римського договору Рада поєднує правову систему ЄС і забезпечує координацію політичної й економічної діяльності країн-учасниць ЄС1 . Представники ЕІБ як правило запрошуються для прийняття участі в засіданнях Ради міністрів, у випадку якщо обговорюване коло питань стосується діяльності банку. Рішення про надання кредиту Європейським Інвестиційним Банком країнам не учасникам ЄС, такі як Польща й Угорщина, є яскравою ілюстрацією механізму прийняття рішень у світлі незалежності банку. За пропозицією Комісії й з підтвердженням Ради міністрів, у контексті рішення про надання допомоги цим країнам у різних формах при переході до ринкових форм господарства, дії ЕІБ можуть направлятися Радою ЄС. У такий спосіб Рада може рекомендувати банку розглянути відповідну можливість, але тільки органи банку можуть прийняти рішення щодо суми й умов фінансування. ЕІБ також бере участь у зустрічах Координаційних і Ассоціаційних рад, проведених між ЄС і третіми країнами, з якими підписані фінансові протоколи, або які є учасниками Ломейської конвенції. На цих зустрічах надається можливість оцінки досягнення конкретних результатів і визначення майбутнього напрямку розвитку політики Союзу в області надання допомоги, основним учасником якої є ЕІБ, у чинність того, що банк надає кошти цим країнам як із власних ресурсів, так і по мандаті. Залишаючись незалежним у рамках організаційних форм і інших інститутів ЄС, основною функцією ЕІБ є сприяння виконанню основних економічних цілей ЄС. Опираючись на це положення, ЕІБ постійно інформує Парламент про регулювання діяльності банку в підтримку будівництва Нової Європи. З іншого боку, ЕІБ почуває себе повністю пов'язаним з рішеннями й думкою Парламенту. ЕІБ і Європарламент підтримують зв'язку на вищому рівні. Крім того Парламент регулярно запрошує членів керування ЕІБ на засідання деяких комісіях, де розглядаються питання, що мають значення для оперативних цілей банку. У текстах договорів, що укладаються банком, а також у його Уставі існують ряд статей, що ставляться до відносин ЕІБ із Судом ЄС. Суд застосовує свої права у випадках, що ставляться до виконання з боку країн-учасниць ЕС їхніх зобов'язань до ЕІБ і до легітимності рішень, прийнятих Радою керуючих і директоратом Банку. Суд також дозволяє суперечки між банком і персоналом, що працює в ньому. Відповідно до Уставу ЕІБ усе суперечки, що виникають між банком і його кредиторами й боржниками, дозволяються компетентним судом країни-учасника, обраною країною застосовного права. Це ставиться до суперечок, що виникли за контрактом між банком і країною-учасником. Що стосується суперечок, що виникли з контрактів із третіми країнами, то вони дозволяються Судом ЄС. Створений Брюссельським договором 1975р., Фінансовий суд поширює свої повноваження аж до фінансової інспекції ЄС. Отже Фінансовий суд не має права перевіряти операції, фінансовані із власних коштів ЕІБ. Такі операції можуть стати об'єктом перевірки тільки шляхом застосування контрольних процедур, обумовлених Уставом ЕІБ. Однак під керуванням банком перебувають кошти, певні мандатом Союзу. Перевірка цих операцій здійснюється на основі договору, підписаного ЕІБ, Комісією ЄС і Фінансовим судом у результаті багаторічного співробітництва в цій області. Будучи повноправним і повноцінним інституціональним органом ЄС, Європейський інвестиційний банк підтримує широку мережу з усіма іншими інститутами Союзу, які сприяють при виконанні його функцій. Відносини співробітництва як на інституціональному, так і на оперативному рівні, дозволяє банку координувати свої дії з іншими інститутами, зберігаючи при цьому свою незалежність. Такий підхід сприяє збільшенню ефективності різних інструментів ЄС, з метою фінансувати якнайбільше інвестиції, що служать інтересам Об'єднаною Європою.

Створена на підставі Римського договору, що поставив початок Європейського економічного співтовариства, ЕІБ виділяється на тлі інших інститутів Співтовариства, а тепер Союзу, як фінансово незалежна організація зі своїми власними органами керування.

Створення цих органів і їхніх повноважень регулюються Уставом ЕІБ, що є протоколом до Римського договору.

Протокол - це невід'ємна частина Римського договору й має ту ж юридичну чинність, що й сам договір.

Керування ЕІБ здійснюється Радою керуючих, директоратом і Керуванням. Рада керуючих складається з міністрів країн-учасниць. Рада визначає основні напрямки кредитної діяльності банку, при цьому особлива увага приділяється новим цілям, пов'язаним з розвитком ЄС. Рада зобов'язана стежити за дотриманням цих основних напрямків. Крім цього Рада керуючих: - приймає рішення про збільшення статутного капіталу; - у випадку фінансування спеціальних проектів може ухвалити рішення щодо наданні кредиту з боку країн-учасників банку, при неможливості залучення цих коштів на фінансових ринках Рада керуючих може також ухвалити рішення щодо пріоритетному погашенні цих кредитів. - застосовує свої права щодо призначення й звільнення з посади членів директорату й Керування, а також правочинний міняти кількість членів Керування. - правочинний ухвалювати рішення щодо наданні кредитів для проектів у країнах, що не входять у ЄС. - приймає річний звіт директорату. - приймає річний баланс і звіт про прибутків і збитків. - призначає комісію із трьох членів, що щорічно встановлює факти проведення операцій банку й правильне ведення документів. - кваліфікованою більшістю припиняє надання кредитів або видача гарантії на користь країни-учасника, не виконуючі свої зобов'язання, що виникають із її членства. Рішення Ради керуючих приймаються звичайною більшістю, що повинне представляти не менш 45% статутного капіталу. Кожна із країн-учасниць при голосуванні одержує число голосів, що відповідає її участі на паях у статутному фонді ЕІБ. Ухвалення рішення кваліфікованою більшістю вимагає мінімум 54 голосу щонайменше 8 країн. Коли рішення вимагає одностайного прийняття те утримання від голосування не може перешкодити ухваленню даного рішення.

Директорат вправі приймати рішення відносно надання кредитів і видачі гарантій, а також відносно одержання кредитів. У веденні цього органа перебуває визначення розміру відсотка по надаваних кредитах і комісійних по видаваним гарантіям. директорат стежить за правильністю діяльності ЕІБ, забезпечує керуванням банком відповідно до Римського договору, Уставу й директивам, прийнятим Радою керуючих.

Наприкінці фінансового року директорат представляє на схвалення Ради річний звіт і, коли Рада схвалить звіт, його публікує. Директорат складається з 22 директорів і 12 змінюваних членів, призначуваних Радою керуючих строком на 5 років. Кількість директорів, що представляють країну-учасника визначається її часток у статутному капіталі банку. Крім країн-учасників своїх представників у директораті має й Комісія ЄС. Змінювані члени не мають права голосу, за винятком тих випадків, коли заміщають постійного директора зі своєї країни (або Комісії). Керування складається із президента й 6 віце-президентів, призначувані строком на 6 років Радою керуючих за пропозицією директорату.

Керування здійснює контроль за поточною діяльністю банку, підготовляє рішення директорату, зокрема рішення про залучення коштів, наданні кредитів і видачі гарантій, і приводить ці рішення у виконання. Працівники банку перебувають у підпорядкуванні президента.

Керування й персонал банку несуть відповідальність тільки перед банком і повністю незалежні при здійсненні своїх обов'язків. На початку 1993р. загальна чисельність персоналу ЕІБ склала 819 чоловік із всіх країн-учасників ЄС. Кадрова політика ЕІБ здобуває все більше значення, тому що ринки, на яких банк залучає й надає коштів, збільшуються, наростає й число учасників, операції банку відзначають значний ріст по обсязі й складності, а інформаційні технології грають усе більше помітну роль. для успішній роботі в цьому середовищі необхідний високий ступінь професіоналізму, здатність до пристосування.

Важливим елементом такого підходу є переслідування найефективнішого методу при наборі персоналу. іншим критерієм є поліпшений критерій оцінки діяльності, уведений недавно банком.

Протягом останніх декількох років тверда бюджетна політика ЕІБ перетерпіла деякі зміни, головним чином через постійно зростаючу частину адміністративних видатків, які до 1989р. трималися приблизно на одному рівні. Ця зв'язано насамперед з новими видами діяльності, які банк розгорнув у період 1990 - 1993р.

Зусилля, застосовувані в сфері організації банку й кадрової політики, приведуть до подальшого значного збільшення продуктивності персоналу банку. Ріст кредитної діяльності й більша складність проведених операцій, як наприклад операції в Польщі, Угорщині, Чехії, Словаччині, початок діяльності в Болгарії, а також, що збільшується частка, складних проектів у приватному секторі в країнах ЄС, були досягнуті низьким темпом приросту чисельності персоналу й збільшення адміністративних видатків. ЕІБ і далі збирається йти цим шляхом. 3. Тихоокеанськ а економічн а рада.

Тихоокеанська економічна рада, або Асоціація Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, створена в 1989 р. Як оформлене регіональне інтеграційне угруповання АТЕС тільки складається, в ній починаються інтенсивні пошуки схем співробітництва.

Сьогодні моделі північноамериканської й азіатсько-тихоокеанської інтеграції відрізняються від західноєвропейської. Якщо в Західній Європі процес інтеграції йшов від створення єдиного ринку до економічного, валютного і політичного союзу, що супроводжувалося формуванням і зміцненням наднаціональних структур, то в зазначених регіонах інтеграційні процеси охоплюють насамперед мікрорівень на базі транснаціональних корпорацій. На даний час АТЕС включає 21 державу Азії, Північної і Південної Америки: Канаду, США, Мексику, Нову Зеландію, Австралію, Папуа-Нову Гвінею, Бруней, Індонезію, Малайзію, Сінгапур, Таїланд, Філіппіни, Південну Корею, Тайвань, Гонконг, КНР, Японію, Чилі, В'єтнам, Перу, РФ. Система керування в АТЕС включає 10 робочих груп, секретаріат, спеціальний комітет з торгівлі й інвестицій. Разом з тим АТЕС не має механізму прийняття рішень і багато в чому зберігає риси консультативної групи.